top of page

B5c

Svenska

Att handleda mentaliseringsbaserat inom psykiatri, BUP och primärvård

Joakim Löf, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, privatpraktiserande.

Handledning i mentaliseringsbaserat arbete har blivit mer och mer eftertraktat. Hur blir möjligheterna i svenska vårdkontexter när man handleder inom psykiatri, BUP och primärvård? Inom BUP krävs familjearbete fastän det i dagens vårdprocesstyrda vård har blivit lågprioriterat av klinikerna. Även anpassningar till NPF-profilen hos ungdomarna är viktigt eftersom BUP:s patienter ofta har hög komorbiditet. Lyckas man anpassa till svenska förhållanden kan MBT-A vara en effektiv metod inom BUP. Inom psykiatrin kan det ofta behövas tät samverkan med slutenvård kring de svåraste patienterna. Där kan kulturkrockar uppstå och jag tar exempel på hur man kan överbrygga klyftan t ex i bedömning av självmordsrisk och behandlingsbarhet. Inom primärvården kan anknytningsproblem stå i centrum som bidragande faktor vid t ex depressionsbehandling men hur ska man förena det arbetet med de snäva tidsramarna? Jag kommer att utgå från drygt sju års erfarenhet som handledare inom de olika kontexterna.

bottom of page