top of page

Keynote 2

Norsk

Skaden og selvet - om å uttrykke, regulere og dele det uutholdelige

Line Indrevoll Stänicke, førsteamanuensis, PhD, kliniskt psykolog. Universitetet i Oslo och Lovisenbergs hospital/Nic Waals Institutt, Norge.

Tema for foredraget er selvskade – det å aktivt og direkte påføre skade på egen kropp. Selvskade øker i flere land og spesielt blant unge. Jeg vil presentere fenomenet selvskade, og gi en kort presentasjon av selvskadingens funksjon i lys av forskning og teori. Deretter vil jeg presentere funn fra en multippel kasusstudie, og drøfte selvskade i lys av relasjonelle og utviklingspsykologiske utfordringer i ungdomstiden som affektregulering, selvidentitet og autonomi. Jeg vil argumentere for at selvskade er nært knyttet til ens opplevelse av seg selv – et selvforhold. Måten en person reflekterer over egen selvskade, og meningen hen tillegger atferden, kan gi informasjon om mentaliseringsevne og mulighet for å uttrykke, regulere og dele det vanskelige og uutholdelige i en selv. Inspirert av begrepet om «alien self», vil jeg diskutere tre selvrepresentasjoner – «det straffende selvet», «det ukjente selvet» og «det skadede selvet”. Kunnskap om hvordan selvskade er relatert til ens selvopplevelse og selvrepresentasjon kan informere klinisk tilpasning av intervensjoner.

bottom of page