tors 28 okt. | Zoom-länk skickas till medlemmar

Årsmöte 2021

Klicka på evenemanget för att se kallelse och dagordning
Årsmöte 2021

Tid och plats

28 okt. 17:00
Zoom-länk skickas till medlemmar

Om evenemanget

Kallelse och dagordning årsmöte

Svenskt Forum för Mentalisering

Digitalt över Zoom: länk skickas till medlemmar

Torsdag 28 oktober 2021, kl 17.00

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötets ordförande och sekreterare

§ 3 Val av justerare tillika rösträknare

§ 4 Fastställande av mötets röstlängd

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Genomgång av Svenskt Forum för Mentaliserings verksamhetsberättelse och årsredovisning

§ 8 Genomgång av revisionsberättelse

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Fråga om årsavgifter – Styrelsens förslag är att årsavgiften ligger kvar på 250 kronor.

§ 12 Val av styrelsens ordförande – Björn Philips valdes på extra årsmöte i mars 2021. Föreslås

ett förtydligande att mandatet är på två år.

§ 13 Val av styrelsens ledamöter samt suppleanter – Ledamöterna Karin Lindqvist och Viktor

Wennlund omvaldes på två år på årsmötet 2018; Karin Lindqvist önskar inte bli omvald.

Ledamoten Mimmi Edgren valdes som suppleant på årsmötet 2018 och övergick till ordinarie

ledamot på två år 2019. Elisabeth von Essen blev invald på två år på årsmötet 2020 och sitter

därför kvar till årsmötet 2022. Ledamöterna Anna Sylvén Björnör och Maria Lilja blev invalda

på två år på extra årsmöte 2021 och sitter därför kvar till årsmötet 2023. Valberedningens

förslag till nya ledamöter meddelas på årsmötet.

§ 14 Val av revisor – Förslag på fortsatt revisorsfunktion vid Föreningshuset.

§ 15 Val av valberedning

§ 16 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner – Styrelsen har förslag på

stadgeändring gällande §6 Årsmötet och §9 Räkenskapsår. Svenskt Forum för Mentalisering är

en ideell förening med låg ekonomisk omsättning, som anlitar Föreningshuset för bokföring och

revisorsfunktion. Föreningen har därför inget behov av att anlita auktoriserad revisor och har

inte gjort det under de senaste åren. Föreningens stadgar behöver ändras så att de är i enlighet

med den praktik som råder sedan flera år. Följande ändringar föreslås:

Stadgarnas §6 Årsmötet; avsnittet dagordning – punkt 8 ”Genomgång av revisionsberättelse”

stryks, punkt 14 ”Val av auktoriserad revisor” ändras till ”Val av revisorsfunktion”; sista

stycket – meningen ”Ledamöter i styrelsen får inte heller delta vid val av revisor.” stryks.

Stadgarnas § 9 Räkenskapsår: Endast meningen ”Räkenskapsår är ett kalenderår.” behölls.

Övriga meningar stryks.

§ 17 Styrelsens tankar om fortsatt verksamhet

§ 18 Öppen diskussion och brainstorming om föreningen fortsatta verksamhet (diskussion, ej

beslut)

§ 19 Övriga frågor (får föranleda diskussion, men ej beslut)

§ 20 Meddelande av plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt

§ 21 Mötets avslutande

Dela detta evenemang