top of page

B2a

Svenska

Kojbygge, kex och fotboll, är det en väg till ökad mentaliseringsförmåga hos en grupp familjehemsplacerade barn?

Katrin Rydberg, specialpedagog; Suzanne Jackson, socionom, leg. psykoterapeut. Ericastiftelsen

Familjehemsplacerade barn har ofta erfarenhet av potentiella trauman som riskerar påverka beteende, känslor och relationer. Ericastiftelsen erbjuder stödinsatsen Traumamedveten omsorg för familjehem (TMO-F) med parallell barn/vuxengrupp. Fokus i barngruppen är utvecklingsanpassad psykoedukation, samt att dela erfarenheter, känslor och tankar kring att bo i familjehem och svåra upplevelser. Likaså erbjuds barnen en erfarenhet av att lyckas vara i grupp, om än liten sådan, att känna sig omtyckt och accepterad. Barnen uppvisade inledningsvis låg tillit till oss vuxna, vi hamnade i känslor av att vi mer var funktioner än personer som barnen relaterade till. Vi behövde hjälpas åt att prata oss själva och varandra innanför toleransfönstret för att kunna möta barnen med nyfikenhet och utforskande förhållningssätt med traumaförståelse som grund- för att inte fastna i att bli avvisad eller att avvisa/tillrättavisa.Den icke-vetande och reflekterande hållningen var viktig. Barnen kom med erfarenheter av missförstånd, svårigheter att återge händelser och att ofta få skulden. Utifrån ett mentaliseringsbaserat förhållningssätt kunde vi komma med förslag, men visa att det inte finns något facit och att upplevelser av händelser kan skilja sig åt. Vi kunde följa upp det som hände och barnen kunde få hjälp att sätta ord på både egna och andras känslor, tankar och behov. Successivt sågs en utveckling hos individerna; att våga äta av mellanmålet, att ta emot omsorg av vuxna, men också ökad omsorg och förståelse för varandras behov; att se att någon annan inte hade några kex, att bjuda på att andra får göra mål i fotboll.

bottom of page