top of page

B2c

Svenska

Mentalisering och familjehemsvård

Anna-Karin Åkerman leg. psykolog, leg.psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi, fil dr i psykologi, lektor vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, Linköpings universitet

Internationellt och i norden finns ett intresse för mentaliseringsbaserat arbete inom familjehemsvården. Att stödja familjehemsföräldrars mentaliseringsförmåga är viktigt då denna sannolikt är betydelsefull för kvaliteten på relationen mellan det placerade barnet och familjehemsföräldern, vilken i sin tur kan vara avgörande för barnets utveckling. Metoder för att utbilda och träna familjehemsföräldrar i mentalisering har visat lovande resultat i studier. Mentalisering kan integreras i föräldrautbildningsprogram för familjehemsföräldrar och men också fungera som ett kontinuerligt fokus genom stöd, handledning inom förstärkt familjehemsvård. Ett mentaliseringsbaserat förhållningssätt kan också vara bidra till mer stabil familjehemsvård om det tillämpas i samarbetet med barnets biologiska nätverk och i kontexten runt en placering. Denna presentation kommer att beskriva tillämpningen av mentalisering inom familjehemsvård, belysa dess potential att stabilisera placeringar, möjliggöra bearbetning av trauman och stödja utvecklingen av ett barns eller ung persons mentaliseringsförmåga. Mentalisering kan integreras inte bara i utbildningen av familjehemsföräldrar utan också i psykoterapeutiska interventioner som direkt riktar sig till placerade barn och ungdomar. Några olika modeller för hur mentalisering kan tillämpas inom familjehemsvården kommer att presenteras och praktiska exempel kommer att ges. Några resultat från en svensk studie av en relations- och mentaliseringsorienterad modell, Treatment By Foster care, kommer att presenteras.

bottom of page