top of page

C4a

Norsk

MBT med en traumatisert ungdom. Å bli kjent med sitt eget indre

Eir Torvik, psykolog. Nic Waals institutt (BUP)

Foredraget tar utgangspunkt i klinisk arbeid med en alvorlig traumatisert ungdom, for å belyse hvordan man kan jobbe med dissosiasjon, traumer, voldsfantasier og kontaktvansker i en mentaliseringsbasert terapi. MBT med traumer og fokus på dissosiasjon er under utvikling. Pasienten ble utsatt for emosjonell neglekt, vold og seksuelle overgrep i sine første leveår. Hun er preget av ptsd-symptomer ved gjenopplevelser og skumle fantasier, frykt for å vise sinne av frykt for å skade noen eller bli forlatt, tilbaketrekning og «pleasing» i relasjoner. Pasientens fungering forstås i lys av mangler i utviklingen av mentaliseringsevnen med spesielt mye innslag av psykisk ekvivalens. I terapien arbeides det med å bygge epistemisk tillit og øke evnen til å forholde seg mentaliserende til følelser, fantasier og vonde minner, gjennom en nennsom utforskning av pasientens indre verden og mestringsstrategier. Økt evne til å skille mellom indre og ytre virkelighet og erfaringer med å dele og bli tålt i relasjon framstår å bedre pasientens selvforståelse, evne til å uttrykke behov og ta imot omsorg. Samtidig er terapiprosessen preget av at det er krevende for pasienten å være i relasjon og forholde seg til sitt eget og andres indre liv. Foredraget vil tematisere nødvendigheten av tålmodig arbeid med mentalisering, selvopplevelse, affektregulering og relasjonell fungering over tid, når pasienten er preget av alvorlige relasjonelle traumer og dissosiasjon. Foredraget vil presentere eksempler fra et rikt klinisk materiale, og ligge tett på møtet mellom pasient og terapeut.

bottom of page