top of page

D5a

Svenska

Finlandssvensk MBT vårdmodell inom Helsingfors och Nylands Sjukvårdsdistrikt

Mila Gustavsson-Lilius, psykolog, Helsingfors och Nylands Sjukvårdsdistrikt (HNS), Psykiatri Västra Nyland

Syfte: Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) är en evidensbaserad vårdmodell, vilken övar upp och stabiliserar förmågan att föreställa sig sitt eget och andras inre. Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt finns det två MBT-vårdteam för behandling av borderline personlighetsstörning. I Västra Nyland (VNS) har man testat den svenskspråkiga MBT-gruppvårdsmodellen i ett år. I det här föredraget presenteras erfarenheter av den finlandssvenska vårdmodellen. Metod: MBT-vårdprogrammet vid VNS utgörs av en MBTi-grupp som pågår 8 gånger. Efter MBTi-gruppen kan deltagaren fortsätta till en 6-månaders gruppterapiperiod. Dessa grupper åtföljs av individuella terapisessioner. Inom vårdmodellen i VNS delar man information om vad mentalisering är, hur förmågan att mentalisera avbryts och hur anknytning, känsloreglering, stress och agentskap hänger ihop med mentalisering. Under individuella terapisessioner fokuserar man på deltagarnas svåra sociala situationer både i vardagen och i gruppen, samt kompletterar deltagarnas MBT-vårdformulering. Syften med vårdmodellen har varit att öka deltagarnas mentaliseringsförmåga, erbjuda baskunskap inom mentalisering, stöda deltagarnas självinsikt och erbjuda dem ett mera flexibelt fungerande samt ge en möjlighet att öka deltagarnas we-mode genom att dela erfarenheter och upplevelser med andra gruppmedlemmar. Resultat och slutsatser: Enligt de preliminära erfarenheterna har vårdmodellen visat sig fungera bra. Dock behövs mera erfarenheter och resultat. Deltagarna har varit motiverade och uttryckt att deras självinsikt och känsloreglering har förbättrats. MBT-teammedlemmarna har tyckt att det har varit viktigt med veckovisa teammöten samt månatliga arbetshandledningar, där det har varit möjligt att få stöd i vårdarbetet.

bottom of page