top of page

E2a

Svenska

MBT-F som ramverk inom första linjens barnpsykiatri

Viktor Wennlund, Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi.Ericastiftelsen

Till första linjens barnpsykiatris uppdrag hör en blandad grupp patienter och familjer i behov av stöd och behandling, såväl som bedömning, för ”lindrig till måttlig psykisk ohälsa” såväl som att förebygga en mer allvarlig utveckling och behov av specialiserad vård. I verkligheten kan detta inbegripa allt från en tillfälligt pressad skol- eller kamratsituation till utsatthet för potentiellt traumatiserande händelser eller begynnande psykiatrisk problematik hos patienter som redan haft eller kommer att få kontakt med BUP. Under föredraget presenteras erfarenheter av och reflektioner kring användbarheten av MBT-F i denna kontext. Det mentaliseringsbaserade förhållningssättet ger möjlighet att engagera hela familjen i ett gemensamt arbete för att ringa in och reflektera kring problembilden samt överväga konstruktiva och hållbara vägar framåt. Att bemöta psykiskt lidande med ett slags ”lätt hand” kan tänkas särskilt hjälpsamt i ett tidigt eller rent av första möte med vården och därigenom stärka samt vidmakthålla agens. Samtidigt finns det i det mentaliseringsorienterade tänkandet en hög grad av förståelse också för mer allvarliga uttryck av psykiatrisk karaktär, vilket möjliggör konstruktiva psykoterapeutiska processer också i dessa fall. Vidare öppnar möjligheten att tänka kring MBT som ett ramverk för att, på ett integrativt sätt, i behandlingen tillämpa ett brett utbud av interventioner utifrån patientens och familjens behov – exempelvis lekfull och reflekterad psykoedukation eller exponeringsstrategier.

bottom of page