top of page

A5b

Svenska

Effekterna av metakognitiv träning (MCT) på negativa symtom vid psykotiska syndrom: en randomiserad kontrollerad studie

Benjamin Rask, Leg. Psykolog och forskningsassistent. Centrum för klinisk forskning, Region Sörmland, Eskilstuna, Sverige.

Syfte: Negativa symtom vid schizofreni karakteriseras av att tvivla på sin egen förmåga att lyckas, att ha negativa attityder till socialt umgänge och att förvänta sig bli dömd av andra, och innebär en stor funktionsnedsättning för de som drabbas. I dagsläget saknas effektiva medicinska och psykologiska behandlingar för negativa symtom. Metakognitiv träning för negativa symtom vid psykos (MCT-Minus) bygger dels på Becks kognitiva modell för schizofreni, dels på forskning som tyder på att metakognition (MC) och mentalisering spelar en viktig roll för förståelsen och behandlingen av negativa symtom. Syftet med aktuell RCT-studie är att utvärdera effekten av MCT-Minus på negativa symtom och att undersöka potentiella psykologiska och biologiska mekanismer som ligger till grund för symtomreduktion. Metod: 90 deltagare kommer att rekryteras från specialistpsykiatrin i Sörmland, Västmanland och Uppsala. Deltagarna kommer att randomiseras till 8 sessioner av antingen MCT-Minus eller stödsamtal. Data kommer att samlas in före, direkt efter, och 12 veckor efter avslutad intervention. Funktionell magnetisk resonanstomografi (rsfMRI), strukturell MRT och MR-spektroskopi kommer att utföras på alla deltagare före och efter behandling. Resultat: Vår hypotes är att symtomreduktion kommer att vara större i experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen, och att behandlingsvinsterna kommer att bibehållas vid uppföljning. Vi tror även att förbättring av negativa symtom kommer att vara förknippad med bland annat ökad mentaliseringsförmåga, minskat stigma samt ökad funktionell konnektivitet. Slutsatser: Detta kommer att vara den första RCT-studien som utvärderar MCT specifikt riktad mot negativa symtom vid schizofreni. Såvitt vi vet har ingen tidigare studie undersökt förändringar i funktionell konnektivitet efter psykologisk behandling riktad mot NS. Fynden kan bidra till ökad förståelse och bättre behandling av negativa symtom vid schizofreni.

bottom of page