top of page

A5c

Svenska

Psykologers upplevelse av emotionellt arbete i mentaliseringsbaserad terapi

Johanna Leander; leg psykolog, leg psykoterapeut; Lina Nordström, leg psykolog,leg psykoterapeut. Mottagningen för personlighetssyndrom på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

Syfte:Studiens syfte har varit att bidra till att utöka kunskapen i forskning om MBT-psykologers upplevelser av emotionellt arbete. Emotionellt arbete som begrepp ämnar belysa relevanta delar av den typ av professionalitet som ställer krav på anställdas autenticitet och känslomässiga anpassning. Då MBT är en behandlingsmetod som förutsätter en hög grad av emotionellt engagemang hos behandlaren uppfattades begreppet ha relevans för den tillfrågade gruppen. Metod: I studien deltog 14 psykologer med erfarenhet av MBT som kände igen sig i beskrivningen av att ha upplevt utmaningar med emotionellt arbete i relation till arbetet med metoden. Materialet analyserades med tematisk analys och sammanställdes i fyra huvudteman med tillhörande underteman. Resultat: Analysen av intervjumaterialet resulterade i följande fyra huvudteman: Att ta plats som person i den terapeutiska relationen, Med relationen som verktyg, Det transparenta terapirummet samt Teamet som relationell modell men två underteman till respektive huvudtema. Slutsatser: Studiens mest framträdande resultat är att utmaningar för MBT-psykologer i hög grad går att koppla till det relationella arbete som förefaller avgörande för behandlingsframgång samt att dessa utmaningar i högre grad än förväntat var kopplat till processer inom MBT-teamet snarare än till patientkontakterna. En implikation som följer av dessa resultat är att MBT-team behöver förutsättningar för att kunna hantera känsliga processer som oundvikligen uppstår i behandlingsteamet.

bottom of page