top of page

B1a

Dansk/svenska

Mentalisering i arbetet med utsatta barn och familjer – STORM: en mentaliseringmodell

Janne Østergaard Hagelquist, specialistpsykolog. Centre for Mentalisering i Aarhus; Anna Sylvén Björnör, leg psykolog, leg psykoterapeut, privatpraktiserande

I denna workshop kommer Anna Sylvén Björnör och Janne Østergaard Hagelquist tillsammans
berätta om hur STORM modellen kan användas som analys- och behandlingsmodell i
mentaliseringsbaserad familjebehandling. Janne och Anna går igenom modellens fem grunder:
säkerhet, tänk små och stora trauman, bygg upp förmågor, resurser och mentalisering.
Det finns ett särskilt fokus på modellens grunddelar ”säkerhet och mentalisering” i
familjebehandling. I worksshopen presenteras konkreta modeller för övningar
övningar i det kliniska arbetet med familjer, som syftar till psykoedukation, analys och värdering.
Klassiska mentaliseringsbegrepp som epistemisk tillit, tidig utveckling och anknytningsteori ingår.
Vi kommer även att beröra varför kunskap om trauma är central i arbetet med familjer.

bottom of page