top of page

B2b

Norsk

AMBIT som rammeverk for mentaliseringsbasert og arenafleksibel behandling av ungdom med store og sammensatte vansker

Suzanne Børretzen, seksjonsleder, psykolog med spesialisering i barne- og ungdomspsykologi; Linn Bjerknes, psykolog med spesialisering i rus og avhengighetspsykologi. Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus

Nic Waals Institutt er en poliklinikk i spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Klinikken består av aldersinndelte seksjoner, samt en ambulant seksjon som gir et tilbud til ungdom som ikke møter til eller har nytte av poliklinisk behandling. Seksjonen er tverrfaglig sammensatt og jobber i miniteam rundt pasientene. Vår klinikk har over flere år benyttet MBT i behandling av ungdommer og holdt psykoedukative MBT-kurs. For å nå ungdom med store og sammensatte vansker har den Ambulante seksjonen i tillegg implementert Adaptive Mentalisation Based Integrative Treatment (AMBIT) som rammeverk. Dette er etter vår kjennskap det eneste eller et av svært få AMBIT-team i norsk spesialisthelsetjeneste. AMBIT er en multidimensjonal behandlingstilnærming som retter seg mot pasienter, deres familier og øvrig nettverk og teamet rundt pasienten. Risikoprofilen til disse ungdommene fordeler seg langs flere dimensjoner og innebærer typisk multiple predisponerende faktorer (flergenerasjons-traumer, sosial marginalisering og høykonflikt-familier), alvorlige og komorbide psykiske lidelser (alvorlige angst- og affektive lidelser, atferdsforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, psykoselidelser, komorbide autismespekterforstyrrelser, rus og alvorlige spiseforstyrrelser), i tillegg til alvorlig psykososial funksjonssvikt (skolevegring og sosial isolasjon). AMBIT-tilnærmingen integrerer mentaliseringsbaserte og intensive behandlingstiltak langs aksene individ, familie og system/nettverk, samt teamet rundt pasienten. Behandlingen skjer i hjemmet og på andre arenaer. Vi ønsker å vise kliniske eksempler på hvordan AMBIT-rammeverket gjør teamet i stand til å utrede og behandle høyrisiko-ungdom som er vanskelige å nå og som tidligere ikke har vært tilgjengelige for behandling i spesialisthelsetjenesten.

bottom of page