top of page

B3c

Norsk

Når kroppen sitter fast i hodet. Mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser.

Bente Sommerfeldt, spesialist i klinisk psykologi

Denne workshopen har to ambisjoner. Dels vil det blir beskrevet hvordan mentalisering som modell og beskrivelser kan anvendes på de kliniske områdene som omfavnes av begrepet spiseforstyrrelser. Det betyr vekt på utviklingspsykologi og tilknytning, og hvordan forskjellige symptomatiske uttrykk ved spiseforstyrrelser kan beskrives som versjoner av mentaliseringsssvikt. En sentral form for hemmet mentalisering ved spiseforstyrrelser er konkretiseringen av sinn. Emosjonelle og relasjonelle fenomener blir erfart – og forsøkt mestret – som kroppslige. Begreper som psykisk ekvivalens, forestillingsmodus og teleologi erfares som meget relevante for å fremme forståelsen av spiseforstyrrelsenes fenomenologi. Svekket følelsesregulering anses som sentralt ved spiseforstyrrelser, og atferd som slanking, trening, overspising og renselse kan forstås som strategier for personen med slik dysregulering. I den andre delen av workshopen presenteres en behandlingsmanual for mentaliseringsbasert behandling for spiseforstyrrelser (MBT-ED). Implementering av mentaliseringsmodellen på spiseforstyrrelser handler ikke minst om DOBBELTSPORET: hvordan samtidig arbeide for å fremme mentalisering og aktivt redusere symptomer, samt å forholde seg konstruktivt til konretiseringene av følelser og forhold. Behandlingsmanualen er utarbeidet i samarbeid med Anna Freud Centre, London. Anbefalt bakgrunnslitteratur er boken av Skårderud, Sommerfeldt og Robinson: ”SULT. Mentaliseringsbaserte tilnæringer til spiseforstyrrelser”, norsk utgave 2019

bottom of page