top of page

C2a

Svenska

Relationellt arbete med barn som dödar barn

Stefan Fjellklang, psykolog; Hanna Backlund, beteendevetare. Statens Institutionsstyrelse (SiS).

Vi önskar presentera det mentaliseringsbaserade metodstöd för potentiella avhoppare som i dagsläget implementeras inom Statens Institutionsstyrelse (SiS). Framtagandet är SiS del av ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag (SiS, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Kriminalvården), som slutredovisas i april 2024. Metodstödet tillämpas i samtal med nätverkskriminella högriskungdomar och är en beskrivning av den relationella process som vuxit fram ur klinisk erfarenhet. Processens centrala komponenter är att etablera epistemisk tillit och överbrygga misstro. Relationen behöver skapa rätt förutsättningar för epistemisk rättvisa vilket nås genom medvetet arbete med ostensiva signaler. Metodstödet beskriver rekommenderade interventioner samt hur och när dessa genomförs. Interventionerna utmanar ungdomens antaganden och rädslor kring förändring och görs primärt på MBT-grund. Det konkreta målet är att ungdomen beslutar sig för att lämna det kriminella nätverket samt önskar samhällets stöd. Förutsättningen för samhällsstödet är aktuell hotbild vilket bedöms av Polisen. Poliskontakten ställer mycket höga krav på ungdomens förmåga till tillit. Rätt stöd i rätt relation(-er) är helt avgörande för att kontakten ska kunna genomföras. Metodstödet är indelat i tre perioder för att skapa en förståelse för ungdomens process samt som stöd för bedömning av när nästa steg bör tas, dvs. vad behandlaren fokuserar på. Hur länge man stannar i perioderna är individuellt, varje process måste få ta sin tid. Stödet ska inte nödvändigtvis ses som en samtalsserie med en början och ett slut, utan snare som en övergripande processbeskrivning för att hjälpa ungdomen att hitta sin egen agens och närma sig beslut om att lämna den nätverkskriminella livsstilen.

bottom of page