top of page

C2b

Svenska

Kan en myndighet mentalisera?

Annica Frank, socionom, familjebehandlare; Lisbet Knudsen, socionom, familjebehandlare. Järva Stadsdelsförvaltning

I Järva, en av Stockholms mest utsatta stadsdelar där både tystnadskultur och desinformationskampanj påverkar klienterna, arbetar myndighetsutövande socialsekreterare och familjebehandlare sida vid sida för att utreda familjer med omsorgssvikt. År 2020 startade ett projekt IUH (Intensifierad utredning i hemmiljö) i syfte att skapa förtroende för socialtjänsten samt motivera familjer med stora svårigheter att ta emot insatser och stöd efter avslutad utredning. Familjerna är återkommande hos socialtjänsten, barnen är mellan 0-10 år och bedöms ligga i farozonen för rekrytering till kriminell verksamhet. Utredarna granskar föräldrarnas omsorgsförmåga och bedömer om ett eller flera barn i familjen behöver omhändertas. Förutom att familjerna befinner sig i en utsatt situation tillkommer kulturella olikheter som också skall hanteras inom ramen för det utredande arbetet. Föredraget kommer diskutera hur ett mentaliseringsperspektiv kan skapa bättre förutsättningar för myndighetens uppdrag. Hur kan utredarna mentalisera kring familjen som system, de enskilda familjemedlemmarna samt kring sig själva? Kan ett mentaliseringsbaserat förhållningssätt skapa epistemisk tillit och undvika misstroende från familjerna som i sin tur förebygger negativ utveckling för de aktuella barnen. Föredraget undersöker även vad som kan främja och förhindra mentalisering inom socialtjänsten samt hur ett arbete med dessa frågor skapar förutsättningar för en mentaliserande myndighet.

bottom of page