top of page

Svenskt Forum för Mentalisering

Kallelse till årsmöte den 6 oktober kl 16.00

Svenskt Forum för Mentalisering har årsmöte för föreningens medlemmar fredag 6 oktober kl 16.00 på Campus Albano, Hus 1, plan 6, lokal Pärlan, Albanovägen 26. Tag buss 50 till hållplats Albano. Det går även att delta på distans via Zoom. Videolänk mailas ut några dagar före årsmötet. Årsmötet genomförs direkt efter höstkonferensen med föreläsning av Dickon Bevington. Hoppas att många vill gå på denna intressanta föreläsning om “The Mentalizing Stance: transdiagnostic, transferrable, and transformative of therapeutic work”. Länk till anmälan till höstkonferensen finns här: https://www.mentalisering.se/kalender/6%2F10%3A-höstkonferens-med-dickon-bevington 

 

Dagordning för årsmötet:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

3. Val av justerare tillika rösträknare

4. Fastställande av mötets röstlängd

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

6. Fastställande av dagordning

7. Genomgång av Svenskt Forum för Mentaliserings verksamhetsberättelse och

årsredovisning

8. Genomgång av revisionsberättelse

9. Fastställande av balans och resultaträkning samt resultatdisposition

10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av årsavgifter

12. Val av styrelsens ordförande

13. Val av styrelsens ledamöter samt suppleanter

14. Val av revisorsfunktion

15. Val av valberedning

16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

17. Övriga frågor (får föranleda diskussion, men ej beslut)

18. Meddelande av plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt

19. Mötets avslutande

 

Välkomna!

bottom of page