Svenskt forum för mentalisering

Mentaliseringsbaserad terapi kom till Sverige 2005 och utgick från Peter Fonagys och Anthony Batemans kliniska arbete och forskningsstudier i Storbritannien. I Sverige började metoden användas för patienter med borderline personlighetsstörning i Huddinge vid MBT-teamet och sedan för patienter med dubbeldiagnos borderline och missbruksproblem vid Beroendecentrum Stockholm. 2008 startade MBT-teamet i Huddinge även den första svenska utbildningen i mentaliseringsbaserad terapi i samarbete med Karolinska Institutet, som sedan dess arrangerats årligen. Intresset blev så pass stort att det anordnades konferenser 2008 och 2009 i Huddinge.

Den första svenska litteraturen inom området publicerades och fick stor uppmärksamhet. Forskning initierades och en akademisk koppling började växa fram. Arbetet med mentalisering spred sig till barn- och ungdomsfältet där Ericastiftelsen byggde upp både klinisk verksamhet och utbildning. Nya MBT-team startade upp i olika delar av landet och i och med det behöves ett utbyte av lärdomar av metodutveckling. Mentaliseringsperspektivet blev uppmärksammat också bland terapeuter med olika inriktningar som tog in perspektivet för att förnya sitt vanliga terapeutiska arbete. Mentalisering togs upp som perspektiv även inom pedagogik, ledarskap och organisationsutveckling. Under åren har det byggts upp ett nätverk av intresserade kliniker och forskare över hela landet.

När våra norska kollegor 2012 föreslog att det skulle hållas nordiska mentaliseringskonferenser vartannat år så kände därför flera av oss att Sverige var moget för att anordna en konferens. Samtidigt fanns ingen organisation för det; nätverket var informellt och hade ingen regelbunden verksamhet. Till 2016 fanns det tid att organisera sig och vi började med att 2014 grunda en ideell förening, Svenskt Forum för Mentalisering.

När vi startade föreningen ville vi för det första hjälpas åt att arrangera en bra konferens i maj 2016, för det andra att starta en mötesplats för kliniker och forskare med intresse för forskning och utveckling av mentaliseringsteorin och tillämpningen av den på olika områden. Den internationella utvecklingen är tydlig mot nya tillämpningsområden, såsom samspelsbehandlingar för barn och föräldrar, MBT för tonåringar med depression och självskada, behandlingar för fobisk och antisocial personlighetsstörning, depressioner och ätstörningar med mera. För att hjälpa till med spridningen av de mentaliseringsbaserade metoderna i Sverige tänkte vi att seminarier, utbyte av lärdomar och kunskap och internationella konferenser behövdes.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen har som ändamål att anordna konferenser och andra utåtriktade verksamheter, att anordna mötesplatser mellan medlemmar med särskild målsättning att främja mentaliseringsbaserad terapi och andra mentaliseringsorienterade metoder samt att främja forskning och utvärdering inom området.

 

SFFM-LARGE

 

No Comments

Post a Comment